Viittomakielen omaksuminen ja kehityskulku

Viittomakieltä omaksuvien lasten joukko on hyvin moninainen. Lapsen kieliympäristön piirteet vaikuttavat paljolti siihen miten lapsen viittomakielen ja kaksi- tai monikielisyyden kehitys lopulta etenevät. Viittomakieltä omaksuvan lapsen kielen kehitystä tarkastellaan usein kahdesta eri näkökulmasta. Vammaan perustuva näkökulma katsoo, että lapsella itsellään tai hänen läheisellään on aistivamma, joka estää puhutun kielen omaksumisen ja sen vuoksi lapsi omaksuu viittomakieltä. Kielinäkökulma tarkastelee puolestaan lapsen kielisyyttä ja kokonaisvaltaista kielitaitoa vammasta tai sen asteesta riippumatta. Useimmiten molemmat näkökulmat ovat viittomakieltä omaksuvan lapsen kohdalla oleellisia.

Mikäli kuitenkin viittomakieltä omaksuvan lapsen kielen kehitystä tarkastellaan pelkästään vamman näkökulmasta saatetaan ajatella, että lapsi omaksuu viittomakieltä pelkästään siksi, että hänellä tai hänen läheisellään on puhutun kielen omaksumista ja käyttöä estävä asitivamma. Näin lasta ei välttämättä nähdäkään ensisijaisesti kielellisestä näkökulmasta käsin, kuten muita puhuttuja kieliä omaksuvien lasten kohdalla esim. saamen kieltä ja ruotsin kieltä omaksuvia lapsia tarkastellaan. Näin lapsen tilanne opetuksen ja kuntoutuksen tahoilla on hyvin toisenlainen puhuttua kieltä omaksuviin lapsiin verrattuna. Lasten kohdalla huomio painottuu herkästi enemmistökielenä olevan puhutun kielen painottamiseen lapsen kuntoutuksessa ja opetuksessa, eikä lapsen omaksumaa viittomakieltä nähdä näin tasavertaisena osana lapsen kokonaisvaltaista kielitaitoa ja kielen kehitystä. Tietopankin tavoitteena on nyt lähestyä ja tarkastella lasten viittomakielen kehitystä kokonaisvaltaisesti myös osana viittomakielistä kieliyhteisöä. Lasten viittomakielen kehityksestä tarkastellaan muun muassa lasten kieliympäristön piirteitä ja viittomakieltä käyttävien perheiden moninaisuutta, lasten viittomavaraston ja viittomakielen kieliopillisten taitojen kehitystä. 

Viittomavaraston kehitys

Tarkastele lasten viittomavaraston omaksumista ja kehitystä.

Kieliopillisten rakenteiden kehitys

Tarkastele suomalaisen viittomakielen rakennetta ja kehitystä

Kerrontataitojen kehitys

Tarkastele viittomakieltä omaksuvien lasten kerrontatatitojen kehitystä.

Viittomakielen kehityksen arviointi

Tutustu lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointimateriaaleihin.

Skip to content