Viittomakieli kasvatuksessa ja opetuksessa

Viittomakieltä omaksuvat lapset ja heidän perheensä muodostavat hyvin moninaisen joukon. Lapsen polku perheestä perusopetukseen voi kulkea hyvinkin yksilöllisten vaiheiden kautta. Polun eri vaiheita pohdittiin muun muassa 12/2022 toteutetussa ammattilaisten verkoston tapaamisessa sekä tapaamisen keskustelun pohjalta laaditussa blogitekstissä. Tarve viittomakielen opetukselle kehityksen ja oppimisen eri vaiheissa on kuitenkin kaikille näille lapsille ja perheille yhteistä. Tässä tietopankin teemassa tarkastellaan monialaista yhteistyötä, viittomakielen perheopetusta sekä viittomakielen kehityksen tukemista lapsen kasvun ja oppimisen eri vaiheissa. 

Viittomakieltä omaksuvan lapsen kohdalla risteävät usein moninaiset vammaisuuden sekä kielisyyden ja kulttuurisuuden teemat. Nämä osaltaan vaikuttavat lapsen, perheen ja koko lähiympäristön viittomakielen kehityksen ja oppimisen tuen erilaisiin muotoihin sekä lapsen kasvatuksen ja oppimisen ympäristöissä viittomakielen opetuksen erilaisiin ratkaisuihin. Tästä johtuen käytännön ratkaisut esimerkiksi viittomakielen perheopetuksen, viittomakieltä omaksuvan lapsen kuntoutuksen, varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen osalta eivät ole aina täysin samankaltaisia. Näin viittomakieltä omaksuvan lapsen polulla korostuu tarve monialaiselle yhteistyölle.

Monialainen yhteistyö tuo eri alojen ammattilaiset yhteen

Monialaisessa yhteistyössä eri alojen ammattilasten asiantuntemuksen ja yhteistyön myötä turvataan lapsen ja perheen yhteinen sujuva kieli sekä lapsen kokonaisvaltainen kehitys, kasvu ja oppiminen. Yhteistyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus ja lapsen sekä koko perheen tukeminen. Yhteistyölle luodaan selkeät tavoitteet ja suunnitelmat, joita seurataan säännöllisesti. Yhteistyön tavoitteena on toimia ennakoivasti lapsen ja perheen mahdollisiin tuleviin tarpeisiin ennalta reagoiden. Yhteistyö voidaan käynnistää milloin tahansa lapsen tai perheen parissa toimivan ammattilaisen tai huoltajan aloitteesta huoltajan suostumuksella.

Viittomakieltä omaksuvan lapsen kohdalla monialainen yhteistyön käynnistäminen ei edellytä tiettyä tarvetta tai erityistä huolta lapsen tai perheen tilanteesta. Yhteistyössä voidaan pohtia ihan tavallisiakin kasvatuksen ja opetuksen ratkaisuja, joilla pyritään esimerkiksi lapsen viittomakielen kehityksen ja oppimisen tukemiseen.  Monialaiseen asiantuntijatiimiin kutsutaan asiantuntijat terveydenhuollon, viitotun ja puhutun kielen kehityksen ja oppimisen sekä kasvatuksen ja opetuksen aloilta. Keskeistä monialaisessa yhteistyössä on arvostava kohtaaminen, keskustelu, kuunteleminen ja jokaisen asiantuntemuksen arvostaminen tasavertaisesti. Monialainen yhteistyö on käytännönläheistä – siinä asetetaan yhdessä tavoitteita ja etsitään konkreettisia ratkaisuja.

Monialainen yhteistyö

Lapsen mahdollisuus kieleen, vuorovaikutukseen, hyvään kasvuun ja oppimiseen on koko monialaisen yhteistyötiimin vastuulla. Näin lapsen ja perheen tarvitseman tuen erilaiset muodot sekä ratkaisut suunnitellaan ja projisoidaan monialaisen yhteistyötiimin toimesta.

Viittomakieli perheopetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Tutustu seuraavien teemojen kautta viittomakielen perheopetukseen sekä siihen, miten viittomakieli voi olla osa viittomakieltä omaksuvan lapsen kasvatuksen ja opetuksen polkua varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen puolella. Lisäksi pääset tutustumaan VIKKE suomalaisen viittomakielen harjoitusmateriaaliin, jota voidaan hyödyntää lasten ja perheiden viittomakielen opetuksessa.

Viittomakielen perheopetus

Perheopetuksen tavoitteen on turvata lapselle kielellinen syötös ja perheen yhteinen kieli.

Viittomakieli varhaiskasvatuksessa

Viittomakieli voi olla osa lapsen varhaiskasvatusta ja kasvatuksen ympäristöä monin eri tavoin.

Viittomakieli perusopetuksessa

Viittomakielen opetus ja viittomakielinen oppimisympäristö tukevat kaikkea kasvua ja oppimista.

VIKKE suomalaisen viittomakielen harjoitusmateriaali

Tutustu lasten ja perheiden viittomakielen opetukseen suunnattuun materiaaliin.

Skip to content