Arviointitehtävät

SVK-LEKSIKKO

Materiaali arvioi 4–15 -vuotiaiden lasten ymmärtävän ja tuottavan viittomavaraston taitoja sekä viittomavaraston rakentumista. Materiaali on sovellettu alun perin brittiläiselle viittomakielelle (BSL) kehitetystä viittomavarastotestistä BSL-Vocabulary Test (BSL-VT) (Mann, 2009). Materiaali sisältää neljä erilaista tehtävää. Ensimmäisessä tehtävässä lapselle näytetään ja lasta pyydetään nimeämään kuva. Ne viittomat, joita lapsi ei osannut nimetä siirtyvät seuraavaan tehtävään. Tässä tehtävässä lapselle näytetään kuva ja neljä erilaista viittomavaihtoehtoa, joista lapsi pyrkii löytämään oikean vastauksen. Ne viittomat, joita lapsi ei tunnistanut siirtyvät vielä seuraavaan tehtävään.

Tässä tehtävässä lapselle näytetään viittoma ja neljä erilaista kuvavaihtoehtoa, joista lapsi pyrkii löytämään oikean vaihtoehdon. Mikäli lapsi ei osannut tuottaa oikeaa viittomaa ensimmäisessä tehtävässä, seuraavien tehtävien kautta pystytään tarkastelemaan löytääkö lapsi oikean vastauksen annetuista vaihtoehdoista.Viimeisessä tehtävässä lapselle näytetään viittoma ja pyydetään häntä tuottamaan kolme muuta merkitykseltään näytettyyn viittoma liittyvää viittomaa. Tämä tehtävä kautta voidaan tarkastella sitä, miten laaja lapsen viittomavarasto on ja miten viittomavarasto on rakentunut. Näin materiaali tarjoaa monipuolisen työkalun taidoiltaan hyvin erilaisten lasten viittomavaraston taitojen arviointiin.

Nimeäminen
Muodon tunnistaminen
Merkityksen tunnistaminen
Viittoma-assosiaatio

SVK-YM

Materiaali arvio 3–11 -vuotiaiden viittomakielisten lasten suomalaisen viittomakielen rakenteen ymmärtämisen taitoja lauseissa. Arviointimateriaali on sovellettu alun perin brittiläiselle viittomakielelle tehdystä testistä BSL-Receptive Skills Test (Herman ym., 1999). Arviointimateriaali sisältää viittomavarastoa arvioivan osuuden ja suomalaisen viittomakielen kieliopillisten rakenteiden ymmärtämistä arvioiva osuuden. Viittomavarasto-osuudessa lapselle näytetään kuva ja häntä pyydetään nimeämään kuvassa oleva asia. Tämä osuus sisältää kaikki lauseissa esiintyvät kiinteät viittomat ja sillä pyritään varmistamaan, että lapsi tuntuu kaikki lauseissa esiintyvät viittomat.

Arviointimateriaali sisältää yhteensä 47 lausetta, joissa tarkastellaan yhteensä 12 eri kieliopillista elementtiä esimerkiksi yksikkö-monikko -muotoja, kuvailevia viittomia ja spatiaalisuuteen liittyviä rakenteita. Tehtävässä lapselle näytetään viitottu lause ja lauseen vieressä on neljä erilaista kuvavaihtoehtoa, joista lapsi pyrkii löytämään oikean vastauksen.

Nimeämistehtävä
Lausetehtävä

SVK-MAIN

MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives) -menetelmä on kehitetty nimenomaan arvioimaan kaksi- ja monikielisten lasten kerrontataitoja. MAIN on aikaisemmin sovellettu useille eri kielille, myös suomen kielelle, ja nyt VIKKE-hankkeessa myös suomalaiselle viittomakielelle (Gagarina ym., 2012; Kunnari & Välimaa, 2020). Materiaali on suunnattu 3-11 -vuotiaille lapsille. Materiaali sisältää yhteensä neljä erilaista kuuden kuvan kuvasarjaa. Näistä kuvasarjoista kaksi ovat uudelleen kerronnan tehtävässä tuotettavia kuvasarjoja ja kaksi tarinan luomisen tehtävässä käytettäviä kuvasarjoja.

Uudelleen kerronnan tehtävässä lapselle näytetään kuvasarjan tarina viitottuna suomalaiselle viittomakielelle. Tämän jälkeen lapsi tuottaa tarinan itse. Tarinan luomisen tehtävässä lapsi tuottaa kuvasarjassa olevan tarinan itse. Tarinoiden jälkeen lapselle esitetään vielä 10 tarinan sisältöön liittyvää kysymystä. Lapsen tuottamista tarinoista tarkastellaan kerronnan sisältöä ja rakennetta.


SVK-NARRATI

Materiaali arvioi lasten suomalaisen viittomakielen kerrontataitoja. SVK-NARRATI on sovellettu aikaisemmin brittiläiselle viittomakielelle (BSL) laaditusta lasten kerrontataitoja arvioivasta testimateriaalista Assessing BSL Development: Production Test (Narrative Skills) (Herman et al., 2004). Materiaali on suunnattu 4-11 -vuotiaille lapsille. Arviontitilanteessa lapselle näytetään ensin video, jonka jälkeen lasta pyydetään kertomaan mahdollisimman tarkasti mitä videolla tapahtui. Materiaalissa tarkastellaan lasten tuottaman kerronnan sisältö, rakennetta sekä lapsen taitoa hyödyntää ilmauksissaan suomalaisen viittomakielen kieliopillisia rakenteita.

Lue lisää

Enns, C. J., & Herman, R. C. (2011). Adapting the assessing british sign language development: Receptive skills test into American sign language. Journal of Deaf Studies and Deaf Education16(3), 362-374.

Gagarina N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., Välimaa, T., Balciuniene, I., Bohnacker, U. & Walters, J. (2012). MAIN Multilingual AssessmentInstrument for Narratives, ZAS paper in linguistics 56. Berlin: ZAS.

Herman, R., Grove, N., Holmes, S., Morgan, G., Sutherland, H., & Woll, B. (2004). Assessing BSL development: Production test (narrativeskills). London: City University Publication.

Herman, R., Holmes, S., & Woll, B. (1999). Assessing BSL Development – Receptive Skills Test.Coleford, UK: The Forest Bookshop.

Kanto, L., Syrjälä, H., & Mann, W. (2021). Assessing Vocabulary in Deaf and Hearing Children using Finnish Sign Language. Journal of Deaf Studies and Deaf Education26(1), 147-158.

Kunnari, S. & Välimaa, T. (2020). MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives – Revised. Materials for use. ZAS Papers in Linguistics, 64. Finnish version. Translated and adapted by Kunnari, S. & Välimaa, T.

Mann, W. (2009). British Sign Language Vocabulary Test (BSL-VT). Unpublished test. City University London.

Mann, W. & Marshall, C. (2012). Investigating deaf children’s vocabulary knowledge in British Sign Language. Language Learning, 62 (4), 1024-1051

Mann, W., Roy, P., & Morgan, G. (2016). Adaptation of a vocabulary test from British sign language to American sign language. Language Testing33(1), 3-22.

Skip to content