Koulutuksia tulossa!

VIKKE-hankkeen työntekijät ovat mukana kouluttamassa Niilo Mäki Instituutissa Opetushallituksen rahoituksella toteutettavassa täydennyskoulutushankkeessa nimeltä Kehittyvä kieli tarvitsee vuorovaikutusta https://koju.nmi.fi/kehittyva-kieli-tarvitsee-vuorovaikutusta/.   

 

Hanke sisältää neljä erilaista koulutusta https://koju.nmi.fi/tuote-avainsana/vikke-hanke/ lasten viittomakielen omaksumiseen ja kehitykseen liittyen seuraavasti:

Osio 1: Viittomakielen omaksuminen, kehitys ja kehityksen arviointi 

Viittomakielen omaksuminen ja kehitys (2 op) 
Viittomakieltä omaksuvien lasten joukko on hyvin heterogeeninen ja tietoa suomalaisen viittomakielen omaksumisesta ja kehityksestä on saatavilla vielä varsin niukasti. Koulutus antaa tietoa lasten suomalaisen viittomakielen omaksumista ja kehitystä sekä kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan viittomakielisen varhaisen vuorovaikutuksen piirteitä, viittomakieltä omaksuvien lasten kaksi- ja monikielisyyttä sekä esitellään VIKKE-hankkeessa laadittuja lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointimateriaaleja. 

Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointi (5 op) 
Koulutus antaa pätevyyden lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointiin VIKKE-hankkeessa kehitettyjen arviointimenetelmien avulla. Koulutuksessa käsitellään kielitaidon arviointia, viittomakieltä omaksuvien lasten kielen omaksumista ja kehitystä sekä tutustutaan viiteen lasten suomalaista viittomakielen kehitystä arvioivaan materiaaliin. Koulutukseen sisältyy luento-opetusta ja työpajatyöskentelyä yhteensä 30 h sekä suomalaisen viittomakielen kehityksen arvioinnin toteuttamista käytännössä. Koulutukseen sisältyy 4 webinaaripäivää sekä suomalaisen viittomakielen kehityksen arvioinnin toteuttamista käytännössä opetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ennen koulutuksen alkua lapsen, joka on vähintään 4-vuotias ja jonka kanssa harjoittelevat suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointimateriaalin käyttöä ja näin arvioivat hänen suomalaisen viittomakielen kehitystä. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada yksilöllistä ohjausta valitsemansa lapsen arvioinnin toteutuksessa sekä saatujen tulosten tulkinnassa. 

Osio 2: Viittomakielen kehityksen tukeminen 

Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen tukeminen lapsen arjessa, päiväkodissa ja koulussa (5 op) 
Uusi lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen tukemiseen suunnattu opetusmateriaali on suunniteltu ja rakennettu VIKKE-hankkeessa tukemaan lasten ja perheiden suomalaisen viittomakielen kehitystä. Materiaalissa olevien tietopaketin ja pelillisten harjoitusten avulla voidaan tutustuttaa lapsi ja vanhemmat suomalaisen viittomakielen rakenteeseen sekä viittomistoon. Materiaali sisältään viittomistoon ja suomalaisen viittomakielen rakenteeseen liittyviä monipuolisia harjoituksia ja pelejä, joita lapsi voi toteuttaa itsenäisesti tai yhdessä koko perheen kanssa opettajan tai kuntouttajan johdolla. Materiaalia voidaan hyödyntää osana suomalaisen viittomakielen äidinkielen opetusta, perheille suunnattua suomalaisen viittomakielen perheopetusta tai viittomakielisen lapsen kielellistä kuntoutusta. Koulutuksessa perehdytään lasten viittomakielen omaksumiseen ja kehitykseen, viittomakielen harjoitusmateriaalin sisältöön sekä materiaalin hyödyntämiseen osana lapsen ja perheen suomalaisen viittomakielen kehityksen tukemista. Koulutukseen sisältyy kolme lähiopetuspäivää sekä viittomakielen perheopetus- ja kuntoutusmallin toteuttamista käytännössä lähiopetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ennen koulutuksen alkua lapsen tai perheen, jonka kanssa harjoittelevat käytännössä viittomakielisen perheopetus- tai kuntoutusmallin tarjoamien harjoitusten hyödyntämistä osana viittomakielen opetusta tai kielellistä kuntoutusta. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada yksilöllistä ohjausta valitsemansa lapsen tai perheen harjoitusten toteutuksessa. 

Viivästyneen ja poikkeavan viittomakielen kehityksen tunnistaminen ja kuntoutuksen toteuttaminen (2 op)
Viittomakieltä omaksuvien lasten joukko on hyvin heterogeeninen ja tietoa suomalaisen viittomakielen omaksumisesta ja kehityksestä on saatavilla vielä hyvin niukasti. Tämän vuoksi viittomakieltä omaksuvien lasten kielen kehityksen piirteiden arviointi ja kehityksessä ilmenneiden ongelmien tunnistaminen ja kuntoutus on ollut haastavaa. Viittomakieltä omaksuvien lasten kielellinen kuntoutus on painottunut lähes pelkästään puhutun kielen kuntoutuksen toteuttamiseen puheterapeuttisin menetelmin. Lisäksi kielen kehityksen ongelmien diagnosointi on toteutettu lähes pelkästään puhutun kielen puolella havaittuihin piirteisiin pohjautuen. Näin riski lasten kielen kehityksen ongelmien ali- ja ylidiagnosointiin on huomattava. Koulutuksessa perehdytään lasten viivästyneen ja poikkeavan viittomakielen kehityksen piirteisiin varhaisesta vuorovaikutuksesta yläkouluikäisiin lapsiin saakka. Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille työkaluja, joilla he pystyvät työssään paremmin tunnistamaan viivästyneen ja poikkeavan viittomakielen kehityksen piirteitä myös lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointimateriaalia hyödyntäen. Lisäksi koulutuksen tavoitteena opastaa osallistujia lasten viittomakielen kehityksen kuntoutuksen ja kuntouttavan opetuksen toteutukseen sekä sisällön suunnitteluun. Koulutus sisältää kaksi webinaaripäivää. 

Luvassa on siis ennenäkemätön ja huikea koulutuspaketti viittomakieltä omaksuvien lasten parissa työskenteleville eri alojen ammattilaisille kuten opettajille, erityisopettajille, koulunkäynnin ohjaajille, avustajille, terapeuteille ja psykologeille. Koulutukset tulkataan suomalaiselle viittomakielelle. Kaikki koulutukset toteutetaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Tarkemmista ajankohdista tiedotamme myöhemmin. 

Tulethan mukaan!